WC Standard

toaleta przenośna na wynajem

Toaleta przenośna WC Standard Toypek na wynajem

Standar­dowa kabi­na WC firmy Toypek, wy­po­sa­żo­na do­dat­ko­wo w pi­su­ar spraw­dzi się wszę­dzie tam, gdzie pod­łą­cze­nie insta­la­cji wodno-kana­li­za­cyj­nej nie jest możliwe, w szcze­gól­no­ści na pla­cach bu­do­wy, te­re­nach im­prez ma­so­wych i wy­da­rzeń spor­to­wych, przy ką­pie­lis­kach oraz na dział­kach re­kre­acyj­nych. Ele­men­ty za­pew­nia­jące kom­fort ko­rzy­sta­nia z na­szej to­al­ety to pół­przez­ro­czys­ty dach prze­pusz­cza­ją­cy świat­ło zew­nę­trzne, pod­ło­ga anty­poś­liz­go­wa, po­daj­nik pa­pie­ru to­al­et­ow­ego na 2 rol­ki oraz za­mek z in­for­ma­cją „wol­ne/za­ję­te”. Duży, 230 lit­ro­wy zbior­nik nie wymaga czę­ste­go opróż­nia­nia. Bu­do­wa ka­bi­ny oraz ma­ter­ia­ły, z któ­rych zos­ta­ła wy­ko­na­na (wy­so­ko­za­gę­szczo­ny poli­ety­len) spra­wia­ją, że jest kon­stru­kcją nie­zwy­kle wy­trzy­ma­łą i od­por­ną na zmien­ne wa­run­ki at­mos­fe­ry­czne.

WC Standard Toypek z systemem spłukiwania

W na­szej ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­stwo tak­że ka­bi­nę WC wy­po­sa­żo­ną w sys­tem spłu­ki­wa­nia. Kon­stru­kcja tej to­ale­ty poz­wa­la za­cho­wać świe­żość po­wie­trza wew­nątrz na długi czas po opróż­nie­niu zbior­nika. Ta kabina ró­wnież nie wy­ma­ga przy­łą­cza wod­no-kana­liza­cyj­nego. Proces spłu­ki­wa­nia od­by­wa się za po­mo­cą pom­pki noż­nej.

Materiał: HDPE

Kolor: zielony, niebieski

Wysokość: 225cm

Szerokość: 100cm

Głębokość: 100cm

Waga: 74kg

Pojemność zbiornika na nieczystości: 250L

Pisuar: Opcjonalnie

Podłączenie do szamba lub kanalizacji: Nie

Wieszak: Nie

Wskaźnik: „wolne”/”zajęte” Tak

Uchwyt na papier toaletowy: 2 rolki

W ofercie posiadamy również mobilne toalety dla niepełnosprawnych oraz toalety przenośne z umywalką.