O firmie

WC Jaskółki S.C.

Spół­ka WC Jas­kół­ki pow­sta­ła sto­sun­ko­wo nie­daw­no – w ro­ku 2018 ja­ko od­po­wiedź na za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ku wy­naj­mu prze­noś­nych urzą­dzeń sa­ni­tar­nych, w szcze­gól­no­ści to­a­let, prze­wyż­sza­ją­ce moż­li­wo­ści firm dzia­ła­ją­cych do tej po­ry w tym seg­men­cie. Du­że moż­li­wo­ści po­kry­cia za­pot­rze­bo­wa­nia, wy­so­ka ja­kość na­sze­go wy­po­sa­że­nia oraz spraw­ność i szyb­kość w świad­cze­niu usług spra­wi­ły, że od sa­me­go po­cząt­ku dzia­łal­no­ści na­sze to­a­lety użyt­ko­wa­ne są pod­czas wiel­kich wy­da­rzeń spor­to­wych oraz na bu­do­wach pro­wa­dzo­nych w wo­je­wódz­twach: wiel­ko­pol­skim i dol­no­ślą­skim. Nie­us­tan­nie zwię­ksza­my na­sze moż­li­wo­ści za­rów­no pod wzglę­dem ilo­ści dos­tęp­ne­go u nas sprzę­tu sa­ni­tar­ne­go, jak i je­go róż­no­rod­no­ści, aby móc w peł­ni re­ali­zo­wać obiet­ni­cę za­war­tą w na­szym haś­le prze­wod­nim: Zaw­sze dla Two­jej pot­rze­by.