Umywalka

Umywalka mobilna na wynajem

Oferujemy także mobilną umywalkę na wynajem. Umy­wal­ka wol­nosto­ją­ca wy­po­sa­żo­na w dwa sta­no­wis­ka do my­cia rąk. Nie wy­ma­ga pod­łą­cze­nia in­sta­la­cji wod­no-ka­na­li­za­cyj­nej, za­si­la­na jest czys­tą wo­dą z wbu­do­wa­ne­go zbior­ni­ka. Brud­na wo­da, zu­ży­ta w umy­wal­ce tra­fia do osob­ne­go zbior­ni­ka. Umy­wal­ka ob­słu­gi­wa­na jest przy po­mo­cy pom­pki noż­nej. Pod­sta­wo­wym wy­po­sa­że­niem urzą­dze­nia są do­zow­ni­ki mydła i rę­czni­ków pa­pie­ro­wych.

wynajem umywalki
mobilna umywalka do wynajęcia