WC z umywalką

WC z umywalką

Ta wer­sja ka­bi­ny wy­po­sa­żo­na jest w umy­wal­kę za­si­la­ną czys­tą wo­dą z do­dat­ko­we­go zbior­ni­ka, dzię­ki cze­mu nie wy­ma­ga pod­łą­cze­nia in­sta­la­cji wod­no-ka­na­li­za­cyj­nej. Roz­wią­za­nie to za­pew­nia o wie­le wię­kszy kom­fort ko­rzy­sta­nia niż stan­dar­do­wa ka­bi­na WC. Umy­wal­ka ob­słu­gi­wa­na jest za po­mo­cą pom­pki noż­nej za­mon­to­wa­nej tuż pod nią. Ka­bi­na wy­po­sa­żo­na jest tak­że w do­zow­nik myd­ła oraz uch­wyt na rę­cznik pa­pie­ro­wy.