Toaleta dla niepełnosprawnych

WC dla niepełnosprawnych

Ka­bi­na prze­zna­czo­na dla osób nie­peł­no­spraw­nych wy­róż­nia się o wie­le wię­kszą prze­strze­nią użyt­ko­wą niż stan­dar­do­we WC. Kon­struk­cja to­ale­ty przy­sto­so­wa­na jest do wjaz­du wóz­kiem in­wa­lidz­kim. Ka­bi­na wy­po­sa­żo­na jest w po­ręcz za­mon­to­wa­ną na trzech ścia­nach, co w zna­czą­cy spo­sób uła­twia oso­bom po­ru­sza­ją­cym się na wóz­kach ko­rzy­sta­nie z to­ale­ty. Ze wzglę­du na pot­rze­by przes­trzen­ne, zbior­nik tej ka­bi­ny jest nie­co mniej­szy niż w stan­dar­do­wym WC.